اسپیسر کاشی

اسپیسر کاشی و سرامیک که به صورت صلیب می باشد وبرای رعایت فاصله یکسان بین کاشی و سرامیک های کف و دیوار استفاده می شود .همچنین این قطعات باعث افزایش سرعت کاشی کاری می گردد.

این محصول در سایز های زیر تولید و عرضه می گردد.

صلیب کاشی 1 میل ، صلیب کاشی 2 میل ، صلیب کاشی 3 میل ، صلیب کاشی 4 میل ، صلیب کاشی 5 میل ، صلیب کاشی 6 میل ، صلیب کاشی 7 میل ، صلیب کاشی 8 میل ، صلیب کاشی 9 میل ، صلیب کاشی 10 میل


لینک ثابتسایر صفحات : 1