ساپورت آب بند دو سر مخروط

غلاف دو سر مخروط آب بند ( میان بلت ) محصولی کارآمد جهت تنظیم فاصله بین دو قالب و عبور بلت قالب های بتنی از داخل بتن و همچنین جلوگیری از خروج شیره بتن از محل سوراخ های قالب های بتنی می باشد. این محصول از 2 عدد مخروط ناقص در دو سو و لوله آجدار مضرس شده برش خورده در قسمت میانی تشکیل شده است و بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد.


لینک ثابتسایر صفحات : 1