ساپورت آب بند

ساپورت آب بند ( میان بولت ) قطعه ای است که جهت ایجاد فاصله مناسب بین دو دیواره قالب و ممانعت از خروج شیره بتن از اطراف بولت استفاده می گردد. کاربرد این محصول در قالب گیری دیواره های بتنی برای عبور بولت و تنظیم فاصله بین دو قالب می باشد. استفاده از میان بولت ( ساپورت اب بند ) سبب افزایش سرعت کار می گردد .


لینک ثابتسایر صفحات : 1