اسپیسر کیج

این اسپیسر قطعه مناسبی برای ایجاد پوشش بتنی در شبکه آرماتور مربوط به شمع های در جا، پایه  پل ها و سازه های دریایی  قالب های لغزنده می باشد. تعداد مورد استفاده از این قطعه در هر ستون بسته به طول میلگردهای اسپیرال هر 1.5  متر 1 عدد میباشد که نوع  “O”  قبل از بسته شدن قابل شبکه آرماتور و نوع  “V” پس از بسته شدن  کامل آرماتور بندی مورد استفاده می باشد. اسپیسر کیج پوشش بتنی 7/5 سانتی متر بوجود می آورد.


لینک ثابتسایر صفحات : 1