اسپیسر نیلینگ

اسپیسر نیلینگ جهت پوشش میلگردهای انکراژ و تحکیم خاک و همچنین کاشت میلگرد انکر بلت ها مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به ذکر است که استفاده از انکر بلت ها برای جلوگیری از ریزش خاک دیواره و سقف تونل و نیز در ترانشه ها الزامی می باشد. استفاده از اسپیسر نیلینگ این مزیت را ایجاد می کند که میلگرد ها نسبت به محل گمانه ها در مرکز قرار گیرند و مانع تماس میلگردها با خاک شده و مانع خوردگی میلگرد شوند و به این ترتیب از ریزش و رانش احتمالی خاک ترانشه ها و تونل ها جلوگیری می شود. این اسپیسر در سایز های 1 ، 2 و 3 سانتی متر تولید می گردد.


لینک ثابت


اسپیسر کیج

این اسپیسر قطعه مناسبی برای ایجاد پوشش بتنی در شبکه آرماتور مربوط به شمع های در جا، پایه  پل ها و سازه های دریایی  قالب های لغزنده می باشد. تعداد مورد استفاده از این قطعه در هر ستون بسته به طول میلگردهای اسپیرال هر 1.5  متر 1 عدد میباشد که نوع  “O”  قبل از بسته شدن قابل شبکه آرماتور و نوع  “V” پس از بسته شدن  کامل آرماتور بندی مورد استفاده می باشد. اسپیسر کیج پوشش بتنی 7/5 سانتی متر بوجود می آورد.


لینک ثابت


اسپیسر خورشیدی ( چرخی )

این اسپیسر به خاطر شکل هندسی آن قطعه مناسبی برای سازه های عمودی مانند دیوار و ستون ، قطعات پیش ساخته و درجا میباشد. اندازه های مختلف این اسپیسر عبارتند از : 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 7/5  سانتی متر. استفاده از این قطعه در ستون ها علاوه بر ایجاد پوشش بتنی مانع از پیچیدگی شبکه آرماتور بندی در ستون می گردد. تعداد مورد استفاده  از این اسپیسر در هر ستون 3 متری 16 عدد می باشد.

که در 2 ردیف عرض 8 تایی بر روی خاموت ها نصب می گردد. و تعداد مورد استفاده در هر طرف دیوار در هر متر مربع 3 عدد می باشد. این اسپیسر برای میلگرد های 4 تا 25 مناسب می باشد.


لینک ثابتسایر صفحات : 1