اسپیسر تیرچه قالب فلزی

این اسپیسر که مخصوص تیرچه بوده و باعث ایجاد پوشش بتن و ایجاد فاصله منظم عرض در میلگرد های طولی پایین (در تیپ 2 تایی) و تقویت (در تیپ 3 تایی) می گردد. تعداد مورد استفاده در یک تیرچه پس از 20 سانتیمتر در ابتدای و انتهای تیرچه بر دو لبه هر 50 سانتیمتر 1 عدد می باشد.


لینک ثابت


اسپیسر تیرچه قالب فندوله

این اسپیسر که مخصوص تیرچه بوده و باعث ایجاد پوشش بتن و ایجاد فاصله منظم در عرض میلگرد های طولی پایین می گردد. تعداد مورد استفاده در یک تیرچه پس از 20 سانتیمتر در ابتدای و انتهای تیرچه بر دو لبه هر 50 سانتیمتر 1 عدد می باشد.


لینک ثابتسایر صفحات : 1