قوطی کلید و پریز

قوطی کلید و پریزاز این قطعه در انواع دیوار های بتنی پیش ساخته و در جا برای نصب کلید و پریز و تقسیم های برق استفاده می شود . این قطعات قبل از بتن ریزی روی شبکه آرماتوربندی نصب می شوند و لوله های برق به آن متصل می شود . سوئیچ باکس دارای دربی برای جلوگیری از ورود بتن به داخل آن می باشد .


لینک ثابتسایر صفحات : 1